Francis Fukuyama
   
Dữ liệu biên mục

Fukuyama, Francis
        State-building : governance and world order in the 21st century /  Francis Fukuyama. - 1st ed. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2004
        xiii, 137 tr. : minh họa ; 23 cm.
        Thư mục tr. 123-132
        ISBN: 0801442923
        
1. Chính quyền. 2. Chính quyền-- -- Nhà nước. 3. Xây dựng chính quyền. 4. Chính quyền. 5. Quản trị. 6. Quốc gia. 7. Nhà nước. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.1 F949-State

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500021-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)