Dữ liệu biên mục

Fukuyama, Francis
        State-building: governance and world order in the 21st century /  Francis Fukuyama. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2004
        xiii, 137 tr. : minh họa ; 23 cm.
        Thư mục tr. 123-132
        ISBN: 0801442923
        
1. Chính quyền. 2. Chính quyền-- -- Nhà nước. 3. Xây dựng chính quyền. 4. Chính quyền. 5. Quản trị. 6. Quốc gia. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.1 F949-State

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500021-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)