Michael E. Kraft, Scott R. Furlong
   
Dữ liệu biên mục
Kraft, Michael E
        Public policy: politics, analysis, and alternatives / Michael E. Kraft, Scott R. Furlong. - 1st ed.. - Washington, D.C. : CQ Press, 2004
        xxii, 400tr. : minh họa ; 24cm.
        1 photocopy
        ISBN: 1568024843
        
1. Nghiên cứu đánh giá (Chương trình hành động xã hội) - -- Mỹ. 2. Quản lý công - -- Mỹ - -- Đánh giá. 3. Chính sách công. 4. Chính trị. 5. Phân tích. 
I. Furlong, Scott R. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.6 K89-PublP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500023, BO0600009
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)