Dữ liệu biên mục
        Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo: đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004.  T.1 Các vấn đề liên ngành /  soạn thảo bởi Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới. - 1e. - Hà Nội : Tài Chính, 2005
        xxxi, 184 tr. ; 28 cm.
        "Báo cáo chung của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới với sự hỗ trợ của nhóm các nhà tài trợ cùng mục đích"
        
1. Nghèo - -- Chính sách Chính phủ - -- Việt Nam. 
I. Ngân hàng Thế giới.

Nhan đề gáy sách: Việt Nam: đánh giá tổng hợp chi tiêu công 2004

Phân loại DDC : 336.39 VN-Viet1**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500073, BO0500110
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)