soạn thảo bởi Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới
   
Dữ liệu biên mục

        Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo: đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004.  T.1 Các vấn đề liên ngành /  soạn thảo bởi Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới. - 1st ed. - Hà Nội : Tài Chính, 2005
        xxxi, 184 tr. ; 28 cm.
        "Báo cáo chung của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới với sự hỗ trợ của nhóm các nhà tài trợ cùng mục đích"
        
1. Nghèo-- -- Chính sách Chính phủ-- -- Việt Nam. 2. Chi tiêu công. 3. Tăng trưởng. 4. Giảm nghèo. 5. Đấu thầu. 6. Tài chính công. 
I. Ngân hàng Thế giới. II. Nhan đề

Nhan đề gáy sách: Việt Nam: đánh giá tổng hợp chi tiêu công 2004

Phân loại DDC : 336.39 VN-Viet1**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500073, BO0500110
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)