Dữ liệu biên mục
Sachs, Jeffrey
        The end of poverty : economic possibilities for our time /  Jeffrey D. Sachs. - 1e. - New York : Penguin Press, 2005
        xviii, 396 tr. : minh họa (một phần màu), bản đồ màu ; 25 cm.        ISBN: 1594200459
        
1. Nghèo đói - -- Quốc gia đang phát triển. 2. Viện trợ kinh tế - -- Quốc gia đang phát triển. 3. Quốc gia đang phát triển - -- Điều kiện kinh tế. 4. Quốc gia đang phát triển - -- Chính sách kinh tế. 

Phân loại DDC : 339.460 917 S121-EndP

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500131
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)