Damodar N. Gujarati
   
Dữ liệu biên mục
Gujarati, Damodar N
        Essentials of econometrics /  Damodar N. Gujarati. - 3e. - Boston, [MA] : McGraw-Hill/Irwin, 2006
        xxii, 553 tr. : minh họa ; 24cm + 1 CD-ROM dữ liệu.
        Thư mục tr. 541-544
        ISBN: 0072970928
        
1. Kinh tế lượng. 2. Kinh tế học - -- Phương pháp thống kê. 

Phân loại DDC : 330.015 1 G896-EsseE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500036
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)