Anne C. Steinemann
   
Dữ liệu biên mục

Steinemann, Anne C
         Microeconomics for public decisions /  Anne C. Steinemann. - 2nd ed.. - Menlo Park, CA : Askmar Publishing, 2011
         xxi, 426 tr. : minh họa ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781935842187
        
1. Chính sách kinh tế. 2. Kinh tế học vi mô. 3. Phúc lợi kinh tế. 4. Kinh tế vi mô. 5. Phúc lợi. 6. Quyết định công. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 338.5 S822-MicrP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800120
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)