John W. Kingdon ; with new foreword by James A. Thurber
   
Dữ liệu biên mục

Kingdon, John W.
        Agendas, alternatives, and public policies /  John W. Kingdon ; with new foreword by James A. Thurber. - 2nd ed. - New York : Longman, 2003
        xx, 253tr. : minh họa ; 24cm.        ISBN: 0321121856
        
1. Khoa học chính trị. 2. Cải cách chăm sóc sức khỏe-- -- Hoa Kỳ. 3. Quy hoạch chính trị-- -- Hoa Kỳ. 4. Chính sách. 5. Chính trị. 6. Hoa Kỳ-- -- Chính trị và chính phủ. 7. Các lựa chọn. 8. Chương trình nghị sự. 9. Chính sách công. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.60973 K52-AgenA

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500028
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)