Dữ liệu biên mục
Kingdon, John W.
        Agendas, alternatives, and public policies /  John W. Kingdon ; with new foreword by James A. Thurber. - 2e. - New York : Longman, 2003
        xx, 253tr. : minh họa ; 24cm.        ISBN: 0321121856
        
1. Khoa học chính trị. 2. Hoa Kỳ - -- Chính trị và chính phủ. 

Phân loại DDC : 320.6 K52-AgenA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500028
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)