Dữ liệu biên mục
Steinemann, Anne C
        Microeconomics for public decisions /  Anne C. Steinemann, William C. Apgar, H. James Brown. - 1e. - Mason, Ohio : Thomson/South-Western, 2005
        xxii, 426 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Photocopy
        ISBN: 0030264715
        
1. Kinh tế học vi mô. 2. Chính sách kinh tế. 3. Phúc lợi kinh tế. 
I. Apgar, William C. II. Brown, H. James (Howard James), 1940-.

Phân loại DDC : 338.5 S822-MicrP

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500095, BO0500101
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)