Dữ liệu biên mục
Weil, Roman L.
        Financial accounting : an introduction to concepts, methods, and uses /  Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis. - 14e. - Mason, OH : South-Western, Cengage Learning, 2014
         xviii, 845 tr. : minh họa màu ; 28 cm.
        Được tái bản từ ấn bản lần thứ 13: Financial accounting : an introduction to concepts, methods, and uses / Clyde P. Stickney ... [et al.]. 13th ed. c2010
        Bao gồm danh mục tài liệu tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781111823450
        
1. Kế toán. 2. . 
I. Schipper, Katherine. II. Francis, Jennifer.

Phân loại DDC : 657 W422-FinaA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700268
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)