b.s. Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English
   
Dữ liệu biên mục
        Phát triển, thương mại và WTO. Development, trade and the WTO /  Ch.1-79111215-192127344255 =  b.s. Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2009
        287 tr. ; 30 cm.
        Photocopy
        
        
1. Tổ chức Thương mại Thế giới - -- Cẩm nang. 2. Quan hệ kinh tế quốc tế - -- Cẩm nang. 3. Thương mại quốc tế - -- Cẩm nang. 
I. Hoekman, Bernard M., 1959-. II. Mattoo, Aaditya. III. English, Philip. IV. World Bank.

Phân loại DDC : 382 H693-DeveT*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000296
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)