David A. Moss ; ng.d Châu Văn Thành
   
Dữ liệu biên mục
Moss, David A.
        Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết /  David A. Moss ; ng.d Châu Văn Thành. - 1st ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007
        92 tr. ; 27 cm.
        Photocopy
        Nguyên bản : A concise guide to macroeconomics: what managers, executives, and students need to know, 2007
        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Phát triển kinh tế. 3. Chính sách tiền tệ. 4. Vĩ mô. 5. Hướng dẫn. 6. Tóm tắt. 7. Quản lý. 8. Kinh tế. 
I. Châu Văn Thành dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: A concise guide to macroeconomics: what managers, executives, and students need to know

Phân loại DDC : 339 M913-ConcG*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900043-4, BO0900047
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)