Michael E. Porter
   
Dữ liệu biên mục
Porter, Michael E., 1947-
        On competition /  Michael E. Porter. - 1e. - Boston, MA : Harvard Businesss School Publishing, 1998
        vi, 485 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Photocopy
        ISBN: 0875847951
        
1. Cạnh tranh quốc tế. 2. Lợi thế cạnh tranh (Thương mại quốc tế). 3. Chính sách công nghiệp. 4. Chính sách môi trường. 5. Chính sách xã hội. 

Phân loại DDC : 382.104 2 P847-Compe

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700213
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)