Edith Stokey, Richard Zeckhauser
   
Dữ liệu biên mục

Stokey, Edith
        A primer for policy analysis /  Edith Stokey, Richard Zeckhauser. - 1st ed. - New York : W. W. Norton, 1978
        x, 356 tr. : minh họa ; 24 cm.
        1 quyển photocopy
        Thư mục tr. 337-345
        ISBN: 0393090981
        
1. Khoa học chính trị. 2. Quản lý công-- -- Ra quyết định. 
I. Zeckhauser, Richard. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 350 S874-PrimP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001234, BO0900129
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)