Edith Stokey, Richard Zeckhauser
   
Dữ liệu biên mục
Leader00709nz a2200289n 4500
001FUV0000000485
020##$a0393090981
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a350
090##$a350 $bS874-PrimP
1001#$aStokey, Edith
24510$aA primer for policy analysis / $cEdith Stokey, Richard Zeckhauser
250##$a1st ed.
260##$aNew York : $bW. W. Norton, $c1978
300##$ax, 356 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
500##$a1 quyển photocopy
504##$aThư mục tr. 337-345
650#0$aKhoa học chính trị
650#0$aQuản lý công--$xRa quyết định
7001#$aZeckhauser, Richard
999##$aSách
900 True
907 cov20210322SAHL.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001234, BO0900129
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)