Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English, editors
   
Dữ liệu biên mục

        Development, trade, and the WTO : a handbook /  Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English, editors. - Washington, DC : World Bank, 2002
        xxx, 641 tr. : minh họa ; 27 cm. + 1 CD-ROM.
        Thư mục tr. 605-628
        ISBN: 082134997X
        
1. Tổ chức Thương mại Thế giới-- -- Cẩm nang. 2. Thương mại quốc tế-- -- Cẩm nang. 3. Quan hệ kinh tế quốc tế-- -- Cẩm nang. 4. Phát triển. 5. Thương mại. 6. Cẩm nang. 
I. English, Philip. II. Mattoo, Aaditya. III. Hoekman, Bernard M., 1959-. IV. World Bank.

Phân loại DDC : 382 H693-DeveT

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0300117, BO0700191
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)