Ngân hàng Thế giới ; Nguyễn Thị Hòa, Tôn Thu Huyền, Nguyễn Thạc Phương d.
   
Dữ liệu biên mục
        Quyền được nói: vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển kinh tế: sách tham khảo /  Ngân hàng Thế giới ; Nguyễn Thị Hòa, Tôn Thu Huyền, Nguyễn Thạc Phương d.. - 1e. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2006
        397 tr. ; 26 cm.
        Nguyên bản : The right to tell: the role of mass media in economic development
        
1. Đa phương tiện - -- Khía cạnh kinh tế. 2. Phát triển kinh tế - -- Dịch vụ thông tin. 
I. Nguyễn Thị Hòa. II. Tôn Thu Huyền. III. Nguyễn Thạc Phương. IV. Ngân hàng Thế giới.

Phân loại DDC : 338.9 WB-RighT**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800004
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)