Dữ liệu biên mục
        Quyền được nói: vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển kinh tế: sách tham khảo /  Ngân hàng Thế giới ; Nguyễn Thị Hòa, Tôn Thu Huyền, Nguyễn Thạc Phương d.. - 1e. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2006
        397 tr. ; 26 cm.
        Nguyên bản : The right to tell: the role of mass media in economic development
        
1. Đa phương tiện - -- Khía cạnh kinh tế. 2. Phát triển kinh tế - -- Dịch vụ thông tin. 
I. Nguyễn Thị Hòa. II. Tôn Thu Huyền. III. Nguyễn Thạc Phương. IV. Ngân hàng Thế giới.

Phân loại DDC : 338.9 WB-RighT**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800004
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)