Ngân hàng Thế giới ; Nguyễn Thị Hòa, Tôn Thu Huyền, Nguyễn Thạc Phương d.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00837nz a2200265n 4500
001FUV0000005066
041##$aVie
082$a338.9
090$a338.9 $bWB-RighT**
245##$aQuyền được nói: $bvai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển kinh tế: sách tham khảo / $cNgân hàng Thế giới ; Nguyễn Thị Hòa, Tôn Thu Huyền, Nguyễn Thạc Phương d.
250##$a1e
260##$aHà Nội : $bVăn hóa Thông tin, $c2006
300##$a397 tr. ; $c26 cm
534##$pNguyên bản : $tThe right to tell: the role of mass media in economic development
650#0$aĐa phương tiện - $xKhía cạnh kinh tế
650#0$aPhát triển kinh tế - $xDịch vụ thông tin
700$aNguyễn Thị Hòa
700$aNguyễn Thạc Phương
700$aTôn Thu Huyền
710$aNgân hàng Thế giới
999##$aSách
900 False
911 Minh Ngoc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800004
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)