David A. Moss
   
Dữ liệu biên mục

Moss, David A.
        A concise guide to macroeconomics: what managers, executives, and students need to know /  David A. Moss. - 1st ed. - Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2007
        ix, 189 tr. : minh họa ; 25 cm.        ISBN: 9781422101797
        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Chính sách kinh tế. 3. Phát triển kinh tế. 4. Chính sách tiền tệ - -- Hoa Kỳ. 5. Kinh tế học vĩ mô. 6. Khái niệm. 7. Hướng dẫn. 8. Nhà quản lý. 9. Nhà điều hành. 10. Sinh viên. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 M913-ConcG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800016, BO0900045-6
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)