Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer
   
Dữ liệu biên mục

Perkins, Dwight H. (Dwight Heald), 1934-
        Economics of development /  Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer. - 6th ed. - New York : W.W. Norton & Co., 2006
        xxv, 864 tr. : minh họa, bản đồ ; 26 cm.        ISBN: 9780393926521
        
1. Phát triển kinh tế. 2. Quốc gia đang phát triển-- -- Chính sách kinh tế. 3. Kinh tế học. 4. Phát triển. 5. Nguồn nhân lực. 6. Triển vọng thế giới. 
I. Radelet, Steven C., 1957-, tác giả. II. Lindauer, David L., 1952-, tác giả.

Phân loại DDC : 338.9 P448-EconD

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800070, BO0800073, BO0800083
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)