Olivier Blanchard
   
Dữ liệu biên mục

Blanchard, Olivier (Olivier J.)
        Macroeconomics /  Olivier Blanchard. - 4th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2006
        xxiv, 587, [35] tr. : minh họa (một phần màu) ; 26 cm.        ISBN: 0131860267
        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Kinh tế học vĩ mô-- -- Học tập và giảng dạy. 3. Kinh tế. 4. Vĩ mô. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 B639-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001125, BO0800006
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)