Aswath Damodaran
   
Dữ liệu biên mục
Damodaran, Aswath
        Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset /  Aswath Damodaran. - 2e. - New York : Wiley, 2002
        xvi, 992 tr. : minh họa ; 26 cm.        ISBN: 0471414883
        
1. Công ty - -- Định giá - -- Mô hình toán học. 

Phân loại DDC : 658.15 D163-InveV

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800108
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)