Dữ liệu biên mục
Hatry, Harry P
        Performance measurement : getting results /  Harry P. Hatry. - 2e. - Washington, DC : Urban Institute Press, 2006
        xv, 326 tr. : minh họa, bản đồ ; 28 cm.        ISBN: 0877667349. - ISBN: 9780877667346
        
1. Hiệu suất - -- Đánh giá. 

Phân loại DDC : 658.401 3 H363-PerfM

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1200053
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)