Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
   
Dữ liệu biên mục
Brealey, Richard A
        Principles of corporate finance /  Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. - 9e. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2008
        xxvii, 976, [58] tr. : minh họa ; 26 cm.
        Photocopy
        ISBN: 9780073405100
        
1. Công ty - -- Tài chính. 
I. Myers, Stewart C. II. Allen, Franklin, 1956-.

Phân loại DDC : 658.15 B828-PrinC

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800153-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)