Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
   
Dữ liệu biên mục
Leader00645nz a2200253n 4500
001FUV0000005289
020##$a9780073405100
041$aEng
082$a658.15
090$a658.15 $bB828-PrinC
1001#$aBrealey, Richard A.
245##$aPrinciples of corporate finance / $cRichard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
250##$a9e
260##$aBoston : $bMcGraw-Hill/Irwin, $c2008
300##$axxvii, 976, [58] tr. : $bminh họa ; $c26 cm
500##$aPhotocopy
650#0$aCông ty - $xTài chính
7001#$aAllen, Franklin, $d1956-
7001#$aMyers, Stewart C.
999##$aBáo cáo
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800153-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)