Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
   
Dữ liệu biên mục
Bodie, Zvi
        Essentials of investments /  Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. - 7e. - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2008
        xxvi, 708, I-17 tr. : minh họa ; 29 cm.
        Thư mục tr. 701-706
        ISBN: 9780073405179
        
1. Đầu tư. 2. Investment. 

Phân loại DDC : 332.6 B667-EsseI

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900067-8
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)