Dữ liệu biên mục
Moore, Mark Harrison
        Creating public value: strategic management in government /  Mark H. Moore. - 1e. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1995
        xiii, 402 tr. : minh họa ; 25 cm.
        1 photocopy
        Thư mục tr. [311]-395
        ISBN: 0674175581
        
1. Civil service ethics. 2. Government executives. 3. Public administration. 4. Strategic planning. 

Phân loại DDC : 353 M823-CreaP

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900058-9, BO0900064
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)