Dữ liệu biên mục
Cooper, George
        Nguồn gốc khủng hoảng tài chính: ngân hàng trung ương, bong bóng tín dụng và ảo tưởng về thuyết thị trường hiệu quả /  George Cooper ; ng.d Minh Khôi, Thủy Nguyệt. - 1e. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2008
        238 tr. ; 21 cm.        
1. Khủng hoảng tài chính. 2. Lý thuyết thị trường hiệu quả. 3. Ngân hàng và hoạt động ngân hàng, Trung ương. 4. Chính sách tiền tệ. 

Phân loại DDC : 338.542 C776-OrigF**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900031, BO1000063-6
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)