Dữ liệu biên mục

Mendenhall, William
        A brief course in business statistics /  William Mendenhall, Robert J. Beaver. - 2nd ed. - Pacific Grove, CA : Duxbury, 2001
        694 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 23 cm.
        1 quyển photocopy
        ISBN: 9780534381301
        
1. Thống kê thương mại. 2. Thống kê. 3. Kinh tế. 4. Kinh doanh. 
I. Beaver, Robert J. II. Beaver, Barbara M. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 519.5 M537-BrieC

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900149-50
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)