William Mendenhall, Robert J. Beaver
   
Dữ liệu biên mục

Mendenhall, William
        A brief course in business statistics /  William Mendenhall, Robert J. Beaver. - 2nd ed. - Pacific Grove, CA : Duxbury, 2001
        694 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 23 cm.
        1 quyển photocopy
        ISBN: 9780534381301
        
1. Thống kê thương mại. 2. Thống kê. 3. Kinh tế. 4. Kinh doanh. 
I. Beaver, Robert J. II. Beaver, Barbara M. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 519.5 M537-BrieC

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900149-50
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)