Elaine Ciulla Kamarck
   
Dữ liệu biên mục
Kamarck, Elaine Ciulla
        The end of government…as we know it : making public policy work /  Elaine Ciulla Kamarck. - 1e. - Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2007
        x, 157 tr. : minh họa ; 23 cm.
        1 photocopy
        Thư mục tr. 147-148
        ISBN: 9781588264947
        
1. Cơ quan hành chính - -- Hoa Kỳ - -- Quản lý. 2. Quan liêu - -- Hoa Kỳ. 

Phân loại DDC : 351.73 K15-EndGo

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900131-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)