Elaine Ciulla Kamarck
   
Dữ liệu biên mục
Leader00672nz a2200253n 4500
001FUV0000005393
020##$a9781588264947
041$aEng
082$a351.73
090$a351.73 $bK15-EndGo
100$aKamarck, Elaine Ciulla
245##$aThe end of government…as we know it : $bmaking public policy work / $cElaine Ciulla Kamarck
250##$a1e
260##$aBoulder, Colo. : $bLynne Rienner Publishers, $c2007
300##$ax, 157 tr. : $bminh họa ; $c23 cm
500##$a1 photocopy
504##$aThư mục tr. 147-148
650$aCơ quan hành chính - $zHoa Kỳ - $xQuản lý
650$aQuan liêu - $zHoa Kỳ
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900131-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)