William N. Dunn
   
Dữ liệu biên mục

Dunn, William N.
        Public policy analysis: an introduction /  William N. Dunn. - 4th ed.. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2007
        496tr. ; minh họa, biểu đồ ; 24cm.        ISBN: 0136155545
        
1. Khoa học chính sách. 2. Quy hoạch chính trị-- -- Đánh giá. 3. Chính sách công. 4. Phân tích. 5. Nhập môn. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.6 D923-PublP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900027
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)