Dữ liệu biên mục
        The Oxford handbook of public policy /  edited by Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin. - 1e. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008
        xii, 983tr. ; 26cm. - (The Oxford handbooks of political science)
        ISBN: 9780199548453
        
1. Khoa học chính trị. 
I. Moran, Michael. II. Rein, Martin. III. Goodin, Robert E.

Phân loại DDC : 320.6 M829-OxfoH

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900037-9
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)