Dean Williams
   
Dữ liệu biên mục

Williams, Dean, 1955-
        Real leadership: helping people and organizations face their toughest challenges /  Dean Williams. - 1st ed. - San Francisco : Berrett-Koehler, 2005
        xvi, 295 tr. ; 25 cm.        ISBN: 1576753433
        
1. Lãnh đạo. 2. Lãnh đạo. 3. Tổ chức. 4. Thách thức. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 158.4 W722-RealL

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900006-9
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)