Robert S. Kaplan, David P. Norton
   
Dữ liệu biên mục
Kaplan, Robert S
        The balanced scorecard : translating strategy into action /  Robert S. Kaplan, David P. Norton. - 1e. - Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 1996
        xi, 322 tr. : minh họa ; 24 cm.        ISBN: 9780875846514
        
1. Hiệu quả tổ chức - -- Đánh giá. 2. Kế hoạch chiến lược. 3. Organizational effectiveness - Evaluation. 
I. Norton, David P., 1941-.

Phân loại DDC : 658.401 2 K17-BalaS

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900123
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)