Dữ liệu biên mục
Barnard, Chester Irving, 1886-1961
        The functions of the executive /  Chester I. Barnard. - 1e. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1968
        xxxvi, 334 tr. ; 19 cm.
        Photocopy
        ISBN: 0674328035
        
1. Giám đốc điều hành. 2. Hợp tác. 3. Công nghiệp. 

Phân loại DDC : 658 B259-FuncE

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900163
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)