James M. Kouzes, Barry Z. Posner
   
Dữ liệu biên mục

Kouzes, James M., 1945-
        The leadership challenge : how to keep getting extraordinary things done in organizations /  James M. Kouzes, Barry Z. Posner. - 2nd ed.. - San Francisco : Jossey-Bass, 1995
        xxv, 405 tr. : minh họa ; 24 cm. - (The Jossey-Bass management series)

        Photocopy
        Thư mục tr. 353-377
        ISBN: 0787901105
        
1. Lãnh đạo. 2. Khả năng điều hành. 3. Quản lý. 4. Lãnh đạo. 5. Điều hành. 6. Đặc biệt. 7. Tổ chức. 
I. Posner, Barry Z. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.409 2 K88-LeadC

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900162
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)