edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott
   
Dữ liệu biên mục
        The tools of government : a guide to the new governance /  edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott. - 1e. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002
        xii, 669 tr. : minh họa ; 26 cm.
        Thư mục tr. 611-645
        ISBN: 9780195136654

        I. Salamon, Lester M. II. Elliott, Odus V.

Phân loại DDC : 351 S159-ToolG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900130
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)