edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott
   
Dữ liệu biên mục
Leader00626nz a2200229n 4500
001FUV0000005443
020##$a9780195136654
041$aEng
082$a351
090$a351 $bS159-ToolG
245##$aThe tools of government : $ba guide to the new governance / $cedited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott
250##$a1e
260##$aOxford ; $aNew York : $bOxford University Press, $c2002
300##$axii, 669 tr. : $bminh họa ; $c26 cm
504##$aThư mục tr. 611-645
7001#$aElliott, Odus V.
7001#$aSalamon, Lester M.
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900130
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)