David P. Baron
   
Dữ liệu biên mục

Baron, David P
        Business and its environment /  David P. Baron. - 6th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2010
        xx, 812 tr. : minh họa ; 29 cm.        ISBN: 9780136083924
        
1. Đạo đức kinh doanh. 2. Luật thương mại. 3. Chính sách công nghiệp. 4. Kinh doanh. 5. Môi trường. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.408 B265-BusiI

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000301
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)