Dữ liệu biên mục
Fisman, Raymond
        Economic gangsters : corruption, violence, and the poverty of nations /  Raymond Fisman, Edward Miguel. - 1e. - Princeton : Princeton University Press, 2008
        240 tr. : minh họa, bản đồ ; 23 cm.        ISBN: 9780691134543
        
1. Tham nhũng - -- Khía cạnh kinh tế. 2. Tham nhũng chính trị - -- Khía cạnh kinh tế. 3. Buôn lậu. 
I. Miguel, Edward.

Phân loại DDC : 364.132 3 F538-EconG

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000282
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)