Dữ liệu biên mục
Cassidy, John, 1963-
        How markets fail: the logic of economic calamities /  John Cassidy. - 1e. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2009
        viii, 390tr. ; 24cm.        ISBN: 9780374173203
        
1. Khủng hoảng tài chính. 2. Thị trường chứng khoán. 3. Chính sách tiền tệ. 4. Financial crises. 5. Stock exchanges. 6. Monetary policy. 

Phân loại DDC : 381 C345-HowMa

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000068-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)