Cass R. Sunstein
   
Dữ liệu biên mục

Sunstein, Cass R.
        Laws of fear: beyond the precautionary principle /  Cass R. Sunstein. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2005
        xii, 234 tr. ; 23 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780521615129
        
1. Nhận thức rủi ro. 2. Sự sợ hãi-- -- Khía cạnh xã hội. 3. Nguyên lý phòng ngừa. 4. Quyền công dân. 5. Sự sợ hãi. 6. Phòng ngừa. 7. Nguyên lý. 8. Quy luật. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 302.12 S957-LawsF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000002
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)