Dữ liệu biên mục
Weimer, David Leo
        Policy analysis : concepts and practice /  David L.Weimer, Aidan R. Vining. - 4e. - Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2005
        xix, 501tr. : minh họa ; 24cm.        ISBN: 0131830015
        
1. Policy sciences. 

Phân loại DDC : 320.6 W415-PoliA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000171
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)