Dan Ariely
   
Dữ liệu biên mục

Ariely, Dan
        Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions /  Dan Ariely. - New York, NY : Harper, 2008
        xxii, 280tr. : minh họa ; 23cm.        ISBN: 9780061353246
        
1. Ra quyết định. 2. Kinh tế học-- -- Khía cạnh tâm lý. 3. Hành vi người tiêu dùng. 4. Động lực. 5. Vô hình. 6. Quyết định. 7. Con người. 
I. Nhan đề

Phi lý trí: Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người

Phân loại DDC : 153.83 A696-PredI

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000020
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)