Dữ liệu biên mục
Ariely, Dan
        Phi lý trí: Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người = Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions /  Dan Ariely ; ng.d. Hồng Lê, Phương Lan. - 1e. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
        263 tr. ; 21 cm.        
1. Kinh tế học - -- Khía cạnh tâm lý. 2. Ra quyết định. 
I. Hồng Lê. II. Phương Lan.

Phân loại DDC : 153.83 A696-PredI**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000021-4
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)