Dữ liệu biên mục

Grindle, Merilee Serril
        Going local: decentralization and the promise of good governance /  Merilee S. Grindle. - 1st ed. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2007
        xvii, 278 tr. : minh họa ; 24 cm.        ISBN: 978069129075
        
1. Phân cấp nhà nước. 2. Chính quyền địa phương. 3. Nhà nước. 4. Phân cấp. 5. Địa phương. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.8 G866-GoinL

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000037
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)