Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
   
Dữ liệu biên mục
Khandker Shahidur R
        Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices /  Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad. - 1e. - Washington, D.C. : World Bank, 2010
        xx, 239 tr. : minh họa ; 26 cm.        ISBN: 9780821380284
        
1. Dự án phát triển kinh tế - -- Đánh giá. 2. Viện trợ kinh tế - -- Đánh giá. 
I. Koolwal, Gayatri B. . II. Samad, Hussain A.

Phân loại DDC : 338.900 72 K45-HandI

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000038
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)