Dữ liệu biên mục
        Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2009 /  Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. - Gia Lai : Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, 2010
        287 tr. ; 25 cm.        
1. Gia Lai-- -- Thống kê-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Niên giám. 3. Thống kê. 
I. Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 315.97 CTKGL-Gia09

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000109
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)