Paul Krugman, Robin Wells
   
Dữ liệu biên mục

Krugman, Paul R
        Macroeconomics /  Paul Krugman, Robin Wells. - 2nd ed. - New York, NY : Worth Publishers, 2009
        xxxi, 524, [55] tr. : minh họa màu ; 28 cm.        ISBN: 9780716771616
        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Kinh tế học vĩ mô-- -- Học tập và giảng dạy. 3. Kinh tế. 4. Vĩ mô. 
I. Wells, Robin. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 K94-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000137, BO1000148-50
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)