Robert Grudin
   
Dữ liệu biên mục
Grudin, Robert
        The grace of great things: creativity and innovation /  Robert Grudin. - 1e. - New York : Ticknor & Fields, 1990
        xii, 257 tr. ; 22 cm.        ISBN: 0395588685
        
1. Khả năng sáng tạo - -- Khía cạnh xã hội. 

Phân loại DDC : 153.35 G885-GracG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000198
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)